Vergoeding en kosten

De vergoeding voor intake, onderzoek, advies en behandeling verloopt via de zorgverzekeringswet indien u doorverwezen bent door uw huisarts. Ook voor 2023  geldt een standaard wettelijk eigen risico van € 385,=  (mogelijk dat u zelf voor een hoger eigen risico hebt gekozen).

Voor 2023 heeft de praktijk met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten (CZ-groep,  Menzis-groep, VGZ-groep, Achmea- groep, Caresq, ASR, DSW, ENO). Een aantal zorgverzekeraars hanteert een budget op jaarbasis. Het kan zijn dat het door de zorgverzekeraar gestelde budgetplafond eerder bereikt is dan per einde kalenderjaar. In dat geval kunt u met de zorgbemiddelaar van uw verzekering contact zoeken.

Zorg is verdeeld in basis GGZ en specialistische GGZ. De praktijk voor psychiatrie en psychotherapie is een GGZ instelling, die alleen specialistische GGZ levert.

De basis GGZ is geïndiceerd voor enkelvoudige, lichte, niet complexe psychische aandoeningen.  De basis GGZ kent vier producten; kort, middel, intensief en chronisch.  kort is een behandelduur van 300 minuten, middel 500 minuten en intensief en chronisch 750 minuten. Dit zijn zowel de directe contactminuten als de indirecte minuten zoals voorbereiding en verslaglegging.

De specialistische GGZ is geïndiceerd bij complexe, ernstige en meervoudige of recidiverende klachten.

Vanaf 2022 wordt er gewerkt met het Zorg prestatie Model, waarbij prijzen worden vastgesteld mbt de tijdsduur van het contact. Er is een onderscheid mbt behandeling en diagnostiek. Tarieven zijn verschillend per beroepsgroep.

Naast de DSM classificatie wordt de komende 2 jaar teven s een scoring aangebracht mbt de HONOS, een vragenlijst die  zorgzwaarte classificeert.

NZA tarieven 2022:

https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz

Onverzekerde prestatie (OVP):

De onverzekerde prestatie betreft zorg die niet uit het basispakket wordt gefinancierd, zoals aanpassingsstoornissen. Hiervoor geldt een maximumtarief. Voor 2016 is dat een tarief van €95,89 per persoon per consult. Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig.

Afzeggen van afspraken:

Als een afspraak niet door kan gaan, dan dient u minstens 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij een te late afzegging of het niet verschijnen op een afspraak wordt een “no-show”-tarief in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekeraar. Het tarief hiervoor wordt vooraf met u besproken.